Algemene voorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden (deze "voorwaarden") vertegenwoordigen een overeenkomst tussen u en Online Dog Grooming ("wij", "ons", “ODG” of “ Online Dog Grooming") en regelen uw gebruik van onze websites op www.onlinedoggrooming.nl (de "Site") en alle producten of diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door middel van de Site (de "Producten"). We verwijzen in deze Voorwaarden gezamenlijk naar de Site en de Producten als de "Services". Door een van de Services te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze voorwaarden.

 

  1. DIENSTEN

Online Dog Grooming verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Diensten, inclusief de Producten (onder voorbehoud van betaling, indien van toepassing), uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, in overeenstemming met deze Voorwaarden. We behouden ons alle rechten voor die we niet uitdrukkelijk verlenen in deze voorwaarden. We kunnen elk aspect van de Services op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie of inhoud. Zonder beperking van enige van onze andere rechten of rechtsmiddelen bij wet, billijkheid of onder deze voorwaarden, kunnen we uw licentie voor het gebruik van de Services geheel of gedeeltelijk beëindigen, inclusief uw recht om producten te gebruiken, zonder enige restitutie of annulering uw verplichting om waar van toepassing afbetalingen te doen, als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u een van de bepalingen van deze Voorwaarden heeft geschonden of overtreden.

 

  1. BETALING

U kunt licenties voor bepaalde Producten aanschaffen via een eenmalige betaling of via een lidmaatschap, zoals gespecificeerd op de Site. Wanneer u een aankoop doet, machtigt u ons om de creditcard of betaalpas die u verstrekt eenmalig of periodiek in rekening te brengen, afhankelijk van het lidmaatschap dat u kiest.

 

  1. TERUGBETALINGEN & ANNULERING

Vanwege de aard van de producten en diensten van Online Dog Grooming (niet-tastbare digitale goederen), is het niet mogelijk om de producten en diensten te “retourneren”, daarom bieden we geen terugbetaling of omruiling nadat de aankoop is gedaan, zowel bij eenmalige betalingen als bij het lidmaatschap. Als u problemen ondervindt met de producten en diensten, neem dan contact met ons op via info@onlinedoggrooming.nl en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

Trimclinic, workshops, privétrainingen kunnen ook niet worden geretourneerd. Deze worden in overleg verplaatst naar een andere beschikbare datum.

 

  1. UW INHOUD

We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud of materiaal ("Uw inhoud") te verstrekken door middel van de Diensten, inclusief door te reageren op het besloten forum, door rechtstreeks met ons te communiceren of via email. U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, toewijsbaar, overdraagbaar recht en licentie om uw Inhoud in alle formaten of media die nu bekend zijn of hierna worden bedacht, in verband met onze levering of promotie van informatieproducten of -diensten.

 

  1. UW GEDRAG

U gaat ermee akkoord dat u niet: (I) de Services gebruiken op een manier die (A) in strijd is met toepasselijke internationale, federale, staats- of lokale wetten, voorschriften, regels, verordeningen, statuten, vereisten, codes of bevelen van enige overheids- of gerechtelijke autoriteiten; (B) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is; (B) bedreigend, intimiderend, discriminerend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch of obsceen is; (D) iemands rechten op privacy, publiciteit of andere rechten schendt; (E) enige contractuele of fiduciaire verplichtingen schendt; (F) inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk "Intellectuele eigendomsrechten"); (G) een negatief effect heeft op ons bedrijf, onze reputatie of (het vermogen om Services te leveren; of (H) zou anderszins redelijkerwijs als verwerpelijk worden beschouwd onder de omstandigheden; (II) het schenden van programmarichtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde producten of het vermogen van anderen om dergelijke producten te gebruiken, verstoren, aantasten of verstoren; (III) de Services gebruiken om zich voor te doen als een persoon of entiteit, uw band met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen, of om onnauwkeurige informatie te verstrekken; (IV) de beveiliging van de Services schenden of proberen te schenden; (V) Een deel van de Services reverse-engineeren, decompileren of disassembleren; (VI) Informatie automatisch uit de Services schrapen; (VII) Het belemmeren van de mogelijkheid van anderen om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van producten waarvoor u een licentie hebt verkregen of een wachtwoord dat van toepassing is op uw account voor de Services, toe te staan; (VIII) Producten of andere inhoud van de Services gebruiken, herdistribueren of doorverkopen, anders dan onbezoldigd delen via sociale media zoals toegestaan ​​op de Services of anderszins schriftelijk door ons; of (IX) Het reproduceren, wijzigen, weergeven, distribueren, verkopen, opnieuw verkopen, distribueren, publiceren, onthullen, op video opnemen, delen, onthullen, overdragen, exploiteren of afgeleide werken maken van een van de Services, inclusief producten, geheel of in deel, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden.

 

  1. EIGENDOMSRECHTEN

Tussen u en ons zijn wij eigenaar van de Services, inclusief de Producten, en alle grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, illustraties, tekst, lettertypen, software en andere technologie, en de inhoud, ontwerp, lay-out, functies, uiterlijk en andere intellectuele eigendom, dat de Services omvat. De voorgaande eigendomsrechten omvatten alle intellectuele eigendomsrechten die inherent zijn aan of verband houden met de Services. Zonder beperking van het voorgaande, bevatten de Services eigendomsmateriaal van Online Dog Grooming dat wordt beschermd door het auteursrecht en andere wetten met betrekking tot eigendomsrechten. De Services worden ook beschermd door copyright als een collectief werk en / of compilatie, in overeenstemming met de Amerikaanse auteursrechtwetten, internationale verdragen en andere auteursrechtwetten. Online Dog Grooming behoudt alle rechten op de Diensten, inclusief alle auteursrechten en andere eigendomsrechten wereldwijd in alle media. U mag de Services alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze Voorwaarden.

Alle video beelden van Online Dog Grooming mogen niet gebruikt worden voor en door andere opleidingen en cursussen anders dan Online Dog Grooming.

 

  1. VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert: (A) dat u de eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten op uw inhoud en het recht hebt om uw inhoud via de services te verstrekken voor gebruik zoals hierin wordt overwogen, en (B) dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent .

 

  1. VRIJWARING

U stemt ermee in om Online Dog Grooming en zijn gelieerde ondernemingen en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten of licentiegevers daarvan (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, ondersteund door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige claim die voortvloeit uit Uw Inhoud, uw gebruik van onze Producten, of enige schending door u of een gebruiker van uw account van deze Voorwaarden. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim. Online Dog Grooming behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie die onderhevig is aan schadeloosstelling door u.

 

  1. DISCLAIMERS; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

(A) U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's voor uw gebruik van de Services. De Services, inclusief alle producten, worden geleverd "zoals ze zijn", zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief garanties van titel, niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

(B) Hoewel we te goeder trouw pogingen doen om substantieel nauwkeurige informatie in de Services op te nemen, kunnen er fouten of weglatingen optreden. Als we op de hoogte worden gebracht van fouten of weglatingen, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze te zijner tijd te corrigeren; maar we geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, prestaties, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de Services, dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of met betrekking tot de resultaten die zullen worden afgeleid uit het gebruik van de informatie

(C) Online Dog Grooming is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de deelnemer die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Online Dog Grooming.